ખર્ચ મોનીટરીંગ અંગેની બેઠક યોજાઇ

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૧૭ અંતર્ગત ખર્ચ મોનીટરીંગ સેલના નોડલ અધિકારીશ્રી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી હર્ષ વ્યાસએ ખર્ચ મોનીટરીંગ અંગેની તમામ ટીમોના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને વિવિધ ટીમોના રોજે રોજના અહેવાલ અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ બેઠકમાં નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી એમ.આર.પરમાર, હિસાબી અધિકારશ્રી જે.એ.બારોટ, જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રી જી.પી.વણજારા, નાયબ માહિતી અધિકારીશ્રી આર.એસ. પટેલ સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *