સંર્પક માહિતી

શાખા નું નામ શિક્ષણ   
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ઉપાધ્‍યાય , જીલ્‍લા પ્રાથમિક શિૅક્ષણાધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૨૪૦૬૯૪
ફેકસ નંબર ૨૪૦૮૭૨
ઈન્ટરકોમ નંબર
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ sabarkanthadpeo@gmail.com