સંર્પક માહિતી

શાખા નું નામ આરોગ્‍ય શાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા. મનિષ જે. ફેન્‍સી, મુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૨૪૬૪૨૨
ફેકસ નંબર ૨૪૦૮૭૨
ઈન્ટરકોમ નંબર ૧૩૨
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ cdho.health.sabarkantha@gmail.com
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
“ર્ડા. જયંત કનોરીયા અધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૪૬૪૨૨ ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨
શ્રી એ. એલ. ખરાડી વહીવટી અધિકારી ર૪૦૬પપ ૯૬૮૭૬૭૯૦૧૫
શ્રી આર. વી. કડીયા નાયબ ચીટનીશ ર૪૦૬પપ ૯૯૭૯૦૨૯૩૫૯