સંર્પક માહિતી
શાખા નું નામ સિંચાઇ  
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી પી. એમ. ડામોર,  કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી સિંચાઇ
ફોન નંબર ૨૪૬૬૬૯
ફેકસ નંબર ૨૪૦૭૮૫
ઈન્ટરકોમ નંબર
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ skjp.e3@gmail.com