સંર્પક માહિતી

શાખા નું નામ પંચાયત શાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ. એમ. દેસાઇ, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ર૪૦૭૪૨
ફેકસ નંબર ૨૪૦૬૫૫
ઈન્ટરકોમ નંબર
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dyddosk@gmail.com
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ. એમ. દેસાઇ નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ર૪૦૭૪૨ ૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫