સંર્પક માહિતી

શાખા નું નામ મહેસુલ શાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. એન. કુચારા , નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૨૪૦૭૧૦
ફેકસ નંબર ૨૪૦૭૧૦
ઈન્ટરકોમ નંબર ૧૦૯
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ rnkuchara@gmail.com
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી આર. એન. કુચારા નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૪૦૯૧૮ ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦