સાબરકાંઠા જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન સંપન્ન

વિધાનસભા સામાન્‍ય ચૂંટણી-૨૦૧૭ અંતર્ગત સાબરકાંઠા જિલ્‍લામાં આજરોજ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન સંપન્ન થયુ હતુ. સાબરકાંઠા જિલ્‍લાના ૧૨૯૪ મતદાન મથકો પર કુલ ૯,૮૪,૯૩૩ મતદારો
પૈકી અંદાજે ૭૩૦૨૦૨ મતદારોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું જાણવા મળેલ છે.
જિલ્‍લામાં સૌથી વધુ હિંમતનગર વિધાનસભા બેઠકમાં ૭૫.૯૨ ટકા અને સૌથી ઓછા ખેડબ્રહ્મા વિધાનસભા બેઠકમાં ૭૨.૧૦ ટકા મતદારોએ મતદાન કર્યુ હતું. જિલ્લામાં અંદાજે ૭૪.૧૪ ટકા મતદાન થયુ હોવાનું અનુમાન છે, તેમ નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી-સાબરકાંઠાની એક અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં આવ્‍યું છે.

જિલ્લાની ચાર વિધાનસભા બેઠક પર થયેલ મતદાનની વિગતો નીચે મુજબ છે.

વિધાનસભા

બેઠકનું નામ

        મતદારો

થયેલ મતદાન

ટકાવારી

પુરૂષ

સ્ત્રી

અન્ય

કુલ

પુરૂષ

સ્ત્રી

અન્ય

કુલ

પુરૂષ

સ્ત્રી

અન્ય

કુલ

૨૭- હિંમતનગર

૧૨૯૭૩૨

૧૨૩૨૩૭

૧૫

૨૫૨૯૮૪

૧૦૧૬૦૬

૯૦૪૫૫

૧૩

૧૯૨૦૭૪

૭૮.૩૨

૭૩.૪૦

૮૬.૬૭

૭૫.૯૨

૨૮-ઇડર

૧૩૩૨૮૮

૧૨૬૨૮૮

૨૫૯૫૭૭

૧૦૧૮૧૧

૯૨૨૪૦

૧૯૪૦૫૧

૭૬.૩૮

૭૩.૦૪

૭૪.૭૬

૨૯-ખેડબ્રહ્મા

૧૨૦૭૨૫

૧૧૪૬૪૨

૨૩૫૩૭૨

૮૭૨૦૧

૮૨૫૦૭

૧૬૯૭૧૧

૭૨.૨૩

૭૧.૯૭

૬૦.૦૦

૭૨.૧૦

૩૩-પ્રાંતિજ

૧૨૨૬૯૬

૧૧૪૩૦૩

૨૩૭૦૦૦

૯૩૬૦૫

૮૦૭૬૧

૧૭૪૩૬૬

૭૬.૨૯

૭૦.૬૬

૦.૦૦

૭૩.૫૭

કુલ

૫૦૬૪૪૧

૪૭૮૪૭૦

૨૨

૯૮૪૯૩૩

૩૮૪૨૨૩

૩૪૫૯૬૩

૧૬

૭૩૦૨૦૨

૭૫.૮૭

૭૨.૩૧

૭૨.૭૩

૭૪.૧૪