જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી વિષે

જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી એચ. જે. વ્‍યાસ  (આઈ. એ. એસ.)
સરનામું સાબ૨કાંઠા જિલ્લા પંચાયત કચેરી, બાયપાસ રોડ,             સરકીટ હાઉસની સામે,
તા.હિંમતનગ૨ જિઃસાબ૨કાંઠા, પીનકોડ-૩૮૩૦૦૧
ફોન નંબ૨ (કચેરી) ૦૨૭૭૨-૨૪૨૩પ૦
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૮૭૨
ઈ-મેલ ddo-sab@gujarat.gov.in