સાબરકાંઠા જીલ્‍લા પંચાયતના ચુંટાયેલ સંદસ્‍યશ્રીઓની યાદી-૨૦૧૫ 

અ.નં. બેઠકનું નામ તાલુકાનું નામ ઉમેદવારનું નામ મોબાઇલ નંબર
૧-આગીયા ખેડબ્રહમા અનુબેન વસંતભાઇ પટેલ
૨-આંત્રોલીવાસ દોલજી તલોદ  લક્ષ્મીબેન  વિનુભાઇ પટેલ
૩-બડોદરા તલોદ  અભેસિંહ મોવતસિંહ ઝાલા
૪-બડોલી ઇડર  રતનબેન કચરાભાઇ સુતરીયા
૫-બાલીસણા પ્રાંતિજ  રાંમાજી ચંદુજી પરમાર
૬-બળવતપુરા હિંમતનગર  કુમનબા શૈલેન્દ્રસિંહ મકવાણા
૭-બેરણા હિંમતનગર  શ્રી ગણપતભાઇ પ્રભાભાઇ પટેલ
૮-ચંદ્રાણા પોશીના  રણછોડભાઇ ગુજરાભાઇ અંગારી
૯-દંત્રાલ પોશીના  ભાવનાબેન રાજુભાઇ બુબડીયા
૧૦ ૧૦-દાવડ ઇડર  રેખાબેન મુકેશભાઇ પટેલ
૧૧ ૧૧-દેમતી પોશીના  લીલાબને કાન્તુભાઇ ડાભી
૧૨ ૧૨-દોલતાબાદ તલોદ  ઉજમબા બાલુસિંહ સોલંકી
૧૩ ૧૩-ગોલવાડા ઇડર  દિવણજી શંકરજી ઠાકોર
૧૪ ૧૪-ગોરલ ઇડર  ધર્મિષ્ઠાબેન દિનેશચંદ્ર દેસાઇ
૧૫ ૧૫-જાદર ઇડર  વાલાભાઈ ખેમાભાઈ વણકર
૧૬ ૧૬-જામળા હિંમતનગર  કંચનબા રણજીતસિંહ સોલંકી
૧૭ ૧૭-કડિયાદરા ઇડર  વર્ષાબેન સુભાષભાઇ વણકર
૧૮ ૧૮-કણાદર વિજયનગર  અરૂણાબેન કમજીભાઇ ડામોર
૧૯ ૧૯-કાંકણોલ હિંમતનગર હર્ષદકુમાર શંકરભાઇ પટેલ
૨૦ ૨૦-કેશરપુરા ઇડર  નંદુભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ
૨૧ ૨૧-ખેડવા ખેડબ્રહમા  ચંદ્રીકાબેન અરવિંદભાઇ બુબડિયા
૨૨ ૨૨-કોટડા પોશીના  તેજુભાઇ હોનાભાઇ ગમાર
૨૩ ૨૩-લક્ષ્‍મીપુરા ખેડબ્રહમા  આનંદભાઇ માધાભાઇ લેબોલા
૨૪ ૨૪-મહોર વડાલી  પટેલ મંજુલાબેન મુળજીભાઇ
૨૫ ૨૫-મોયદ પ્રાંતિજ  વર્ષાબેન વિપુલકુમાર પટેલ
૨૬ ૨૬-નાદરી વડાલી  રાજેન્દ્રસિંહ નાથુસિંહ કુંપાવત
૨૭ ૨૭-૫રબડા હિંમતનગર  શ્રીમતિ નિરૂબા લાલસિંહ પરમાર
૨૮ ર૮-પરોસડા વિજયનગર  નીલાબેન નરસિંહભાઇ પાંડોર
૨૯ ૨૯-પાટડીયા ખેડબ્રહમા  નેતાભાઈ સાજુભાઈ સોલંકી
૩૦ ૩૦-પુંસરી તલોદ  અંબાલાલ દાનાભાઇ પટેલ
૩૧ ૩૧-રાયગઢ હિંમતનગર  શ્રી મહેન્દ્રસિંહ લાલસિંહ રહેવર
૩૨ ૩૨-સવગઢ હિંમતનગર  શ્રીમતી રહેમતબેન મહંમદભાઈ સુનેસરા
૩૩ ૩૩-સીતવાડા પ્રાંતિજ  મિલ્કતસિંહ ભીખુસિંહ રાઠોડ
૩૪ ૩૪-સોનાસણ પ્રાંતિજ  મણીલાલ ઇશ્વરભાઇ પટેલ
૩૫ 3૫-વકતાપુર હિંમતનગર  શ્રી જયેશકુમાર બલદેવભાઈ પટેલ
૩૬ ૩૬-વિજયનગર વિજયનગર  રાજેન્દ્રભાઈ ભરતભાઈ ડોણ