શાખા નું નામ મહેકમ શાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. એન. કુચારા, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૨૪૦૯૧૮
ફેકસ નંબર ૨૪૦૭૧૦
ઈન્ટરકોમ નંબર
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ rnkuchara@gmail.com
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.એન.કુચારા નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૪૦૯૧૮ ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦