ક્રમ

વિગત

આંકડાકીય માહિતી

જિલ્‍લાનું ભૌગોલિક સ્‍થાન ર૩ – ૦૩ ઉત્તર અક્ષાંશ થી ર૪.ર૩ અક્ષાંશ સુધી, ૭ર.૪૩ પૂર્વ રેખાંશ થી ૭૩.૩૯ રેખાંશ સુધી.
કુલ ક્ષેત્રફળ ૭૩૯૦ ચો.કિ.મી.
આબોહવા સુકી અને ઉષ્‍ણ.
જમીન કાળી,ગોરડું,ખડકાળ, પથ્‍થરીયાળ,રેતાળ, ડુંગરાળ અને ખડકોવાળી.
નદીઓ હાથમતી,માઝુમ,વાત્રક,મેશ્‍વો,હરણાવ,ખારી.
મુખ્‍ય પાકો ડાંગર,બાજરી,મકાઈ,તુવેર,મગ,
ઘઉં,મગફળી,એરંડા,કપાસ.
કુલ તાલુકા – ૧૩ ખેડબ્રહમા,વિજયનગર,વડાલી,ઈડર,ભિલોડા બાયડ,માલપુર,મોડાસા,તલોદ,હિંમતનગર,ધનસુરા, પ્રાંતિજ,મેધરજ,પોશીના(નવો તાલુકો)
કુલ ગામ વસવાટી ગામો ૧૩૭ર, કુલ શહેરો – ૮
ગ્રામ પંચાયતની સંખ્‍યા ૭૪૬
૧૦ નગરપાલિકા
૧૧ વસ્‍તી (ર૦૧૧) મુજબ ૨૪,૨૮,૫૮૯
                                                                                                     ગ્રામ્‍ય : પુરૂષ ૧૦,૫૬,૧૪૧
                                                                                                               સ્‍ત્રી ૧૦,૦૮,૭૨૮
                                                                                                               કુલ ૨૦,૬૪,૮૬૯
                                                                                                    શહેરી : પુરૂષ ૧,૮૮,૦૯૦
                                                                                                               સ્‍ત્રી ૧,૭૫,૬૩૦
                                                                                                                કુલ ૩,૬૩,૭૨૦
૧૨                                                                અનુસૂચિત જાતિ :- પુરૂષ     ૯૬,૫૨૭
સ્‍ત્રી ૯૧,૧૫૮
કુલ ૧,૮૭,૬૮૫
અનુસૂચિત જનજાતિ પુરૂષ ૨,૭૨,૫૩૧
સ્‍ત્રી ૨,૬૯,૬૨૫
કુલ ૫,૪૨,૧૫૬
૧૪ રાજયની કુલ વસતિ સામે સામે જિલ્‍લાની કુલ વસતિનું પ્રમાણ ૪.૧૧
૧૫ શહેરી વસ્‍તીનું પ્રમાણ ૧૪.૯૬
૧૬ ગ્રામ્‍ય વસ્‍તીનું પ્રમાણ ૮૫.૦૪
૧૭ વસ્‍તીની ગીચતા (દર ચા.કિ.મી.દીઠ) ૩૨૯
૧૮ વસ્‍તી વૃદ્ધિ દર(૧૯૦૧ થી ર૦૧૧ દરમ્‍યાન ) ૧૬.૫૬
૧૯ જાતિ પ્રમાણ ( સેકસ રેશીયો) (દર હજાર પુરૂષોએ સ્‍ત્રીઓનું પ્રમાણ ) ૯૫૦
૨૦ સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ( ટકામાં ) ૭૬.૬૦
                                                                                                            પુરૂષો ૮૭.૪૫
                                                                                                            સ્‍ત્રીઓ ૬૫.૨૯
૨૧ ગરીબી રેખા હેઠળના કુટુંબોની સંખ્‍યા ૦ -૧૬ ૭૦૯૭૯
                                                                         ૧૭-૨૦ ૯૩૬૯૭
                                                                                                  કુલ ૧૬૪૬૫૬
૨૨                                                                                                     કુલ કામ કરનાર ૧૦,૮૪,૮૭૮
                                                                                                              ગ્રામ્‍ય ૯,૬૨,૯૧૦
                                                                                                              શહેરી ૧,૨૧,૯૬૮
૨૩                                           મુખ્‍ય કામ કરનાર ૭,૯૫,૦૯૬
                                                                                                              ગ્રામ્‍ય ૬,૮૯,૭૭૮
                                                                                                              શહેરી ૧,૦૫,૩૧૮
૨૪                                         સિમાન્‍ત કામ કરનાર ૨,૮૯,૭૮૨
                                                                                                              ગ્રામ્‍ય ૨,૭૩,૧૩૨
                                                                                                              શહેરી ૧૬,૬૫૦
 ૨૫                                            કામ નહીં કરનાર ૧૩,૪૩,૭૧૧
                                                                                                              ગ્રામ્‍ય ૧૧,૦૧,૯૫૯
                                                                                                              શહેરી ૨,૪૧,૭૫૨
૨૬                                                        ખેડૂત    ૩,૬૬,૭૧૧
                                                                                                             ગ્રામ્‍ય ૩,૫૯,૭૨૬
                                                                                                              શહેરી ૬,૯૮૫
૨૭                                                    ખેત મજૂર  ૩,૩૩,૮૬૭
                                                                                                              ગ્રામ્‍ય ૩,૨૪,૪૮૬
                                                                                                              શહેરી ૯,૩૮૧
૨૮ આરોગ્‍યની સવલતો
(અ) સિવિલ હોસ્‍પીટલ
(બ) સામૂહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર ૨૧
(ક) પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર ૬૮
૨૯ પશુ ચિકિત્‍સા સવલતો (ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર )
(અ) પશુ દવાખાના ૪૬
(બ) પશુદવાખાના – પેટા કેન્‍દ્ર ૩૮
૩૦ આયુર્વેદિક દવાખાના/હોમીયોપેથીક દવાખાના ૫૪
૩૧ આઈસીડીએસ આંગણવાડીઓ ૩,૨૬૪
૩૨ ર૦૦૭ ની ૧૮ મી પશુધન ગણતરી મુજબ પશુધન
(૧) ગાય ૬,૨૦,૬૯૬
(ર) ભેંસ ૭,૭૪,૯૨૮
(૩) ધેટા ૬૬,૬૯૫
(૪) બકરા ૩,૪૩,૯૮૧
(પ) અન્‍ય પશુધન ૨૭,૩૩૮
(૬) મરધાં – બતકાં ૪,૦૧,૩૬૯
૩૩ વિજળી કરણ થયેલ ગામ ૧,૩૭૨
૩૪ પીવાના પાણીની સવલવાળા ગામ ૧,૩૭૨
૩૫ જિલ્‍લા પંચાયત સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાની સંખ્‍યા ૨,૪૬૨
૩૬ માઘ્‍યમિક શાળની સંખ્‍યા ૫૩૮
૩૭ ઉચ્‍ચતર માઘ્‍યમિક શાળની સંખ્‍યા ૧૮૭
૩૮ સસ્‍તા અનાજની (વાજબી ભાવ દુકાનો ) ૮૯૮