અ.નં. અધિકારીશ્રીનું નામ હોદૃો ફોન નંબર
મોબાઇલ કચેરી
શ્રી રાજેન્‍દ્રસિંહ કુંપાવત પ્રમુખશ્રી ૯૪૨૬૭૨૮૬૦૧ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૩
શ્રી એચ. જે. વ્‍યાસ IAS જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
શ્રી એમ.કે.પટેલ  ના.જી.વિ.અ.શ્રી (મ) ૭૫૬૭૦ ૧૮૦૮૦ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮
શ્રી એ. એમ. દેસાઇ  ના.જી.વિ.અ.શ્રી (પં) ૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨
શ્રી ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ) ૯૪૨૬૩૯૮૩૨૩ ૦૨૭૭૨-૨૪૧૮૭૩
શ્રી  વી. એમ. શાહ ઇ/ચા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)  ૯૮૨૫૨૫૧૪૪૦ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૬૯
શ્રી  ઉપાધ્‍યાય ઇ/ચા જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી ૯૪૨૮૨૨૧૯૦૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
 શ્રી જીતુભાઇ પટેલ ના.જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી  ૯૯૨૫૦૪૦૩૫૭ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
શ્રી પંડયા ઇ/ચા વી. કે. પટેલ ૯૪૨૬૩૯૯૪૩૭ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯
૧૦ ર્ડા. મનિષ જે. ફેન્‍સી મુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૧ ર્ડા. જયંત કનોરીયા અધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૨ શ્રી જે. એ. બારોટ હિસાબી અધિકારીશ્રી ૯૮૨૫૨૧૪૧૪૧ ૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૩ શ્રી એ. કે. રાઠોડ આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી  ૯૪૨૬૭૫૨૯૧૪ ૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૪ શ્રી એ. કે. ભાટી એપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસરશ્રી ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૫ શ્રી એ. એલ. ખરાડી વહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્‍ય) ૯૬૮૭૬૭૯૦૧૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૬ શ્રી કે. ડી. નિનામા વહીવટી અધિકારી (કુ.કલ્‍યાણ) ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૭ શ્રી બનેસિંહ રાઠોડ જીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨
૧૮ ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રી ઇ/ચા. પ્રો.ઓફીસર ICDS ૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯
૧૯ ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૨૦ જગ્‍યા ખાલી મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૯૪૨૬૪૫૫૫૩૮ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૨૧ શ્રી પટેલ જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી ૯૪૨૯૪૮૧૨૨૦ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪
૨૨ શ્રી જશવંત ચાવડા  જીલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪ ૦૨૭૭૨-૨૪૧૯૧૬
૨૩ શ્રી સુર્યકાંત પ્રજાપતિ ઇ/ચા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી  ૯૪૨૮૩૭૦૯૮૪ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૪  શ્રી કે કે. જોષી ઇ/ચા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દબાણ  ૯૭૨૪૩૧૪૯૭૧ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૫  ર્ડા. ભટૃ ઇ/ચા. જીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી  ૯૪૨૬૫૪૧૧૨૧ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૩૫
૨૬ શ્રી આર. એન. ખાંટ નિયામકશ્રી જી.ગ્રા.વિ.એ. ૯૮૨૫૩૧૯૭૭૭ ૦૨૭૭૨-૨૪૪૮૯૭
૨૭  શ્રી માધુભાઇ પટેલ ઇ/ચા. પ્રોજેકટ ડાયરેકટરશ્રી (DWDU) ૯૪૨૭૩૬૮૭૧૮ ૦૨૭૭૨-૨૪૧૬૬૬
૨૮ શ્રી પી.એલ.જોષી ઇ/ચા પી. એ. ટુ. ડી.ડી.ઓ ૯૪૨૬૫૨૨૫૦૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
૨૯ શ્રી શૈલેષ ડી. પ્રજાપતિ આસી. પ્રોગ્રામર ૯૪૦૯૦૨૨૪૧૦ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
૩૦ શ્રી  એ. એમ. સોની પ્રમુખશ્રીના અંગત મદદનીશ ૯૮૨૫૨૩૧૩૫૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓના નામ અને ફોન નંબર

અ.નં. તાલુકાનું નામ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીનું નામ મોબાઇલ ફોન નંબરકચેરી
સરકારી પર્સનલ
હિંમતનગર શ્રી કે. કે. જોષી ૯૭૨૪૩ ૧૪૯૭૧ ૦૨૭૭૨-૨૪૫૧૫૨
પ્રાંતિજ  શ્રીમતિ જે. એચ. કાપડીયા ૯૮૨૫૪ ૧૩૬૨૧ ૦૨૭૭૦-૨૩૦૪૩૬
તલોદ શ્રી કે. કે. ચૌધરી ૭૫૬૭૦૧૫૫૭૬ ૦૨૭૭૦-૨૨૧૮૭૨
ઇડર ઇ/ચ શ્રી આર. બી પટેલ ૯૪૨૯૧૭૯૨૯૫ ૦૨૭૭૮-૨૫૦૦૨૨
વડાલી શ્રી યુ.એસ. ઠાકોર  ૯૪૨૭૩૬૮૫૪૧ ૦૨૭૭૮-૨૨૨૬૩૦
ખેડબ્રહમા   શ્રી બોડાણ ૯૯૦૪૫૯૬૯૯૩ ૦૨૭૭૫-૨૨૦૦૦૮
પોશીના ઇ/ચા શ્રી એ. જી. ભાંભી ૯૮૨૫૭૧૮૫૫૨
વિજયનગર ઇ/ચા શ્રી એ.જી. પટેલ ૯૮૨૫૧૮૮૫૦૮  ૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૨૪