સંર્પક માહિતી
શાખા નું નામ બાંધકામ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડામોર,  કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી બાંધકામ
ફોન નંબર ૨૪૧૮૭૩
ફેકસ નંબર ૨૪૧૮૭૩
ઈન્ટરકોમ નંબર
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ Sabarkantha1@yahoo.com